a vegetable with a green stem or stems and a mass or several masses of flower buds at the top. There are several kinds of broccoli.

Bạn đang xem: Tenderstem broccoli là gì, nghĩa của từ broccoli, broccoli là gì, nghĩa của từ broccoli

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ chrissiemanby.com.Học những từ bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tin.


Vegetable crop yield responses khổng lồ such amendments have sầu been evaluated for many crops, including tomalớn, bell pepper, broccoli, sweet corn, cucumber, eggplant, okra, snap bean, squash and watermelon9.
That applies particularly to broccoli, lettuce, radishes, strawberries, cherries, plums & tomatoes.
We have sầu a scheme for cultivating seed for broccoli, but the onus of it has been put upon the farmers.
The usual position is that the home production of winter cauliflowers and broccoli (particularly cauliflowers) is not sufficient.
This allegation is scarcely consistent with the fact that when this l& was derequisitioned it was carrying a good crop of broccoli.
I know of one man whose loss on broccoli alone was more than £2,000, which is a great giảm giá for the small farmer.
The two most urgent items are broccoli, where the acreage has dropped from over 16,000 in 1949 khổng lồ 5,000 now, và tomatoes.

Xem thêm: Cách Làm Món Cá Hấp Cá Ngon Đơn Giản Tại Nhà, Mẹo Hấp Cá Ngon Dành Cho Bà Nội Trợ Hiện Đại

Các ý kiến của các ví dụ ko mô tả ý kiến của các biên tập viên chrissiemanby.com chrissiemanby.com hoặc của chrissiemanby.com University Press tốt của các nhà cấp giấy phép.
*

*

Trang nhật ký kết cá nhân

‘Cooking up a storm’ and ‘faces lượt thích thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập chrissiemanby.com English chrissiemanby.com University Press Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications