•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"chi","kim","mì">" data-ingredients-highlighter-ingredients-wrapper-class="whitespace-pre">

Rabokki (Mỳ tokbokki chả cá)


nước•chả cá Hàn Quốc•tokbokki (nhiều loại nào cũng được)•tương ớt cay Hàn Quốc•syrup đường•nước tương Hàn Quốc•hành boa rô•mỳ Kimbỏ ra Hàn Quốc

*
duongchankitchen (Bếp bà mẹ