Từ vựng tiếng Anh về Phật giáo, tín ngưỡng hay những từ bỏ vựng giờ Anh sử dụng trong ca tòng (Buddhist terms / buddhis vocabulary) hỗ trợ cho biên dịch dễ ợt tra cứu vãn những thuật ngữ về danh xưng (chức vụ) nlỗi đại đức, thượng tọa, hòa thượng…tương tự như tbọn họ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni…Bài viết này tham khảo tự trang http://thichvannang.blogspot.com/, nếu như bạn tất cả thêm biết tin, sung sướng góp sức chủ kiến phần comment hoặc tin nhắn phungocviet03gmail.com. Xin cám ơn


*

Các từ vựng giờ Anh dùng vào chùa

Danh xưng:

Đạo Phật: Buddhism

Đức Phật: the Buddha

Giảng sư: Buddhism teacher

Pháp: the Dharma/Dhamma, the Teaching of the Buddha (the Buddha’s teaching)

Tăng: the Sangha / Buddhist community of monks

Phật tử: Buddhists / Buddhist followers

Đại đức: Venerable

Đại đức (Venerable, Ven.): vị Tăng tchúng ta Đại giới (250 giới sau ít nhất 2 năm tbọn họ giời Sa di (10 giới) cùng tu tập tối thiểu 2 năm, tuổi sống tối thiểu là 20 tuổi.Quý Khách đã xem: Cvào hùa giờ anh là gì

Thượng tọa/Hòa thượng: Most Venerable

Thượng tọa (Most Venerable): Vị Đại đức có tuổi đạo ít nhất là 25 năm (tuổi sống trên 45 tuổi)

Hòa thượng (Most Ven): vị Thượng tọa gồm tuổi đạo ít nhất là 40 năm (tuổi sống trên 60 tuổi)

thích hợp pháp hóa lãnh sự

Tăng/Ni: Monk/Nun

Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni: Bhikkhu vực / Bhikkhuni: fully ordained monk/nun

Sa di/Sa di Ni (sāmaṇera): Novice / Female Novice

Ưu bà tắc (upāsaka): Laymen

Ưu bà di (upāsikā): Laywomen

Cư sĩ: Laypeople / Laity

Thầy: Teacher / Master

Tổ sư: Patriarch

Đệ tử: disciple / student

Pháp lữ Dharma friend

Pháp huynh: brother in Dharma

Pháp đệ: younger brother in Dharma

dịch thuật công hội chứng quận 2

Đồ đồ dùng vào chùa:

Ca dua, Tu viện/Ni viện: Pagoda / Temple / Monastery/Nunnery

Tháp: stupa / tower

Tháp chuông: bell tower

Nhà Tổ: Patriarch house

Chuông: bell

Đại hồng chung: Great Bell

Khánh: Little bell

Mõ: Wooden bell

Giảng mặt đường assembly hall

Chánh điện: main hall / Buddha shrine

Điện Phật: Buddha shrine

Điện Quan âm: Avalokitesvara shrine

Điện Di đà: Amita Buddha shrine

Kinh: Sutta, sūtras, Scriptures, Canon, holy book

Luật: Vinaya book, discipline codes, or Buddhist monastic code

Luận: commentary book

Sự thực hành:

Tam bảo: Triple Gems: Buddha, Dharma, Sangha

Quy y Tam bảo: Take refuge in the Triple Gems

Đhình họa lễ Tam bảo: Pay homage to lớn the Triple Gems

Lạy khổng lồ prostrate (v), prostration (n)

Thiền: Zen/Chan/Thien, meditation

Ngồi thiền: sit in meditation

Tụng kinh: chanting, recite the sutra

Niệm Phật: chanting the Buddha’s name

Sám hối: repentance/confession

Chấp tác: working, cleaning

Học tập/nghiên cứu: study

Dạy/học: teach/learn

Nghe pháp: listen to Dharma talk

Chánh niệm: mindfulness/being in the present

Giới điều: precept/discipline

Lời phát nguyện: vow

Về giáo lý:

Giáo lý: teaching / tenet / doctrine

Lời Phật dạy: the teaching of the Buddha / the Buddha’s teaching

Nghiệp: karma, action

Nghiệp thiện: good action/deed

Nghiệp ác: bad action/deed

Nhân và quả: cause and effect

Nhân duyên: condition

Duim khởi: co-arising, dependent origination

Tđọng đế: Four Noble Truth

Bát chánh đạo: Noble Eight-fold Path

Tam pháp ấn: three characteristics of existence

Thường/Vô thường: permanence/impermanence

Khổ: suffering, sorrow

Ngã: self, soul / substance /

Tự tánh self-nature

Hạnh phúc/an nhàn /niềm vui sướng: happiness / peace / bliss

lỗi lầm: sin/ fault / mistake

Làm sai: wrong doing

Niềm tin: belief/faith

Tham/Sân/Si: greed / hatred, ill-will / ignorance

Tâm: mind

Thức: consciousness

Cảm thọ/cảm xúc: feeling

khác

– Abbey – /ˈæb.i/: tu viện

– Angel – /ˈeɪn.dʒəl/: thiên thần

– Ancient traditional – /ˈeɪn.ʃənt.trəˈdɪʃ.ən.əl/: truyền thống lịch sử cổ xưa

– Attachment – /əˈtætʃ.mənt/: sự buộc ràng, sự chấp trước

– Apostle – /əˈpɑː.səl/: tín đồ, thiết bị đệ

– Awaken – /əˈweɪ.kən/: thức tỉnh

– Being – /ˈbiː.ɪŋ/: sinch mệnh

– Belief – /bɪˈliːf/: tín ngưỡng

– Bodhisattva: Bồ Tát

– Buddhism – /ˈbʊd.ɪ.zəm/: đạo Phật

– Catholicism – /kəˈθɑl·əˌsɪz·əm/: Công giáo

– Causal law – /ˈkɑː.zəl.lɑː/: lao lý nhân quả

– Christian – /ˈkrɪs.ti.ən/: đạo Thiên Chúa

– Christmas – /ˈkrɪs.məs/: Lễ Chúa giáng sinh

– Confucianism – /kənˈfjuː.ʃən.ɪzm/: đạo Khổng (Nho giáo)

– Creator – /kriˈeɪ.t̬ɚ/: Đấng chế tác hóa, Đấng sáng sủa thế

– Hinduism – /ˈhɪn.duː.ɪ.zəm/: đạo Hindu (Ấn Độ giáo)

– Protestantism – /ˈprɑt̬·ə·stənˌtɪz·əm/: đạo Tin lành

– Taoism – /ˈdaʊ.ɪ.zəm/: Lão giáo (Đạo giáo)

– Sikhism – /ˈsi·kɪz·əm/: đạo Sikh (Ấn Độ giáo)

– Islam – /ˈɪz.læm/: đạo Hồi

– Church – /tʃɝːtʃ/: bên thờ

– Synagogue – /ˈsɪn.ə.ɡɑːɡ/: giáo đường của Do Thái Giáo

– Mosque – /mɑːsk/: nhà thờ của bạn Hồi giáo

– Pagoda – /pəˈɡoʊ.də/: chùa

– Temple – /ˈtem.pəl/: đền

– Monk – /mʌŋk/: thầy tu

– Priest – /priːst/: linh mục

– Pope – /poʊp/: giáo hoàng

– Fairy – /ˈfer.i/: Tiên

– God – /ɡɑːd/: Thần, Chúa

– Saint – /sənt/: Thánh nhân

– Savior – /ˈseɪv·jər/: vị cứu vớt tinh

– Heaven – /ˈhev.ən/: thiên mặt đường, thiên quốc, thiên thượng

– Hell – /hel/: địa ngục

– Earth – /ɝːθ/ trái khu đất, cõi trần

– Ghost – /ɡoʊst/, phantom – /ˈfæn.t̬əm/: ma

– Devil – /ˈdev.əl/, sachảy – /ˈseɪ.tən/, demon – /ˈdiː.mən/: quỷ dữ

– Easter – /ˈiː.stɚ/: Lễ phục sinh

– Reincarnation – /ˌriː.ɪn.kɑːrˈneɪ.ʃən/: luân hồi

– Material – /məˈtɪr.i.əl/: vật chất

– Spirit – /ˈspɪr.ət/: linh hồn, tinc thần

– Practice – /ˈpræk.tɪs/: luyện, tu luyện

– Meditation – /ˈmed.ə.teɪt/: thiền định

– Pray – /preɪ/: cầu nguyện

– Chant – /tʃænt/: tụng kinh

– Though – /ðoʊ/: ý niệm, ý nghĩ

– Mind – /maɪnd/: tứ tưởng, trọng tâm hồn

– Moral standard – /ˈmɔːr.əl.ˈstæn.dɚd/: tiêu chuẩn đạo đức

– Ignorance – /ˈɪɡ.nɚ.ənt/: sự ngu muội

– Virtue – /ˈvɝː.tʃuː/: tiết hạnh, phđộ ẩm giá

– Wisdom – /ˈwɪz.dəm/: trí huệ, sự thông thái

– Compassion – /kəmˈpæʃ.ən/: lòng trường đoản cú trung ương, thiện lương

– Mercy – /ˈmɝː.si/: lòng trường đoản cú bi

– Forbearance – /fɔːrˈber.əns/: sự nhẫn nại

– Truthfulness – /ˈtruːθ.fəl/: sự chân tình, chân thực

– Sincerity – /sɪnˈsɪr/: thành tâm, thành khẩn

– Evil – /ˈiː.vəl/: chiếc ác

– Tribulation – /ˌtrɪb.jəˈleɪ.ʃən/: khổ nạn

– Scripture – /ˈskrɪp.tʃɚ/: gớm sách

– The Bible – /ˈbaɪ.bəl/: Thánh kinh

– Buddha law – /ˈbʊd.ə.lɑː/: Phật Pháp

– Preach – /priːtʃ/: tmáu giảng

– Prophecy – /ˈprɑː.fə.si/: lời tiên tri

– Universe – /ˈjuː.nə.vɝːs/: vũ trụ, toàn thể

– Prehistoric civilization – /ˌpriː.hɪˈstɔːr.ɪk. ˌsɪv.əl.əˈzeɪ.ʃən/ /: văn uống minc chi phí sử

– Superstition – /ˌsuː.pɚˈstɪʃ.ən/: sự mê tín

Ví dụ:

– Any conflict can be solved with tolerance, patience and sincerity.Quý Khách đang xem: Chùa giờ đồng hồ anh là gì

=> Mọi sự xung bỗng phần đông hoàn toàn có thể được giải quyết với việc khoan dung, nhẫn nhịn cùng thực tình.

Bạn đang xem: Chùa tiếng anh là gì

– The paths of perceiving of mainstream beliefs is through the practing following the moral standards as directed by awaken people lượt thích Buddha Sakyamuni, Jesus, Lao Tzu…

=> Con con đường dìm thức của những tín ngưỡng chân chính là thông qua Việc thực hành thực tế tôn tạo bản thân theo các tiêu chuẩn chỉnh đạo đức được dẫn dắt vày những vị giác mang như Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Jesus, Lão Tử…

– Beliefs are not blinded superstition. It’s science, và they vày other ways khổng lồ discover the mystery of connection between human và universal.

Xem thêm: " Doki Doki Là Gì ? Doki Doki Nghĩa Là Gì

=> Mọi tín ngưỡng chân thiết yếu lộ diện vào xóm hội loài tín đồ khi các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đã xuống cấp. Họ giúp Phục hồi lại tiêu chuẩn chỉnh đạo đức nghề nghiệp chân chính cho nhỏ fan.

– Scientists say that we are only aware of 4% of matter of universe, so we cannot see the existence of beings created by other matter. However, religions long times ago can be aware Gods – the higher-class beings than human

khác 2

Tên cơ quan:

Ban hoằng pháp trung ương: The Society for the Propagation of the Faith

Giáo hội phật giáo Việt Nam: VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về Phật giáo, tín ngưỡng / Các từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh cần sử dụng vào ca tòng đôi lúc cần sử dụng ngôn ngữ pali hay sanskrit (tiếng Phạn) vày vậy cạnh tranh ghi lưu giữ vị vậy tạo khó khăn đến biên dịch, do vậy, câu hỏi dùng đúng chuẩn thuật ngữ sử dụng trong cvào hùa hay nghành nghề dịch vụ phật giáo là đặc biệt quan trọng.