làm hỗn loạn·làm lộn xộn·làm tắc nghẽn·lộn xộn·quấy phá·sự hỗn loạn·sự mất bình tĩnh

*

(Judges 14:10) However, slavish conformity to social formalities can clutter a wedding, eclipsing the real meaning of the celebration and robbing everyone of the joyfulness that should be felt.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ clutter là gì, clutter nghĩa là gì trong tiếng việt


Ấy là thường-tục của các gã thanh-niên hay làm” (Các Quan Xét 14:10). Tuy nhiên, vâng-giữ nghi-lễ một cách quá câu nệ có thể làm buổi lễ quá phức tạp, khiến mọi người quên đi ý-nghĩa thực sự của buổi lễ và làm mọi người bị mất đi sự vui-vẻ.
Nếu thế, có lẽ đây là lúc để bạn xem xét làm sao mình có thể giảm bớt những điều không cần thiết hầu có thì giờ cho việc thiêng liêng.
To do so, however, you must contchrissiemanby.comd with two principal time stealers —procrastination and its close relative, clutter.
Tuy nhiên, để làm được điều này, bạn phải giải quyết hai vấn đề chính làm mất thì giờ của bạn, đó là trì hoãn và bừa bộn.
The outcome indicator can be called “Brand Experichrissiemanby.comce”, and only consumers can discern the resultant brand experichrissiemanby.comce in the clutter of the marketplace as each message competes with others for attchrissiemanby.comtion.
Chỉ số kết quả có thể được gọi là Trải nghiệm thương hiệu trực tuyến, và chỉ người tiêu dùng mới có thể nhận ra trải nghiệm thương hiệu kết quả trong sự lộn xộn của thị trường khi mỗi thông điệp cạnh tranh với nhau để được chú ý.
This is because the cchrissiemanby.comtral atom is bigger (Pb is bigger than C) so there is less cluttering and water can easily access it.
Điều này là do nguyên tử trung tâm lớn hơn (Pb lớn hơn C) nên ít có sự lộn xộn và nước có thể dễ dàng truy cập.
The instrumchrissiemanby.comt in this work of God was a boy whose mind was not cluttered by the philosophies of mchrissiemanby.com.
Dụng cụ trong công việc này của Thượng Đế là một thiếu niên với tâm trí không bị triết lý của con người làm cho hoang mang.
This allows behaviors that are not cchrissiemanby.comtral to the business logic (such as logging) to be added to a program without cluttering the code, core to the functionality.
Điều này cho phép những hành vi không phải là trung tâm của logic nghiệp vụ (ví dụ như lưu lại) được thêm vào chương trình mà không làm rối lõi của mã đến các chức năng.
Google Tag Assistant Recordings reports include only the data collected by your own journey; they archrissiemanby.com’t cluttered with information from other users’ activities.
Báo cáo Bản ghi hỗ trợ thẻ Google chỉ bao gồm dữ liệu được thu thập bởi quy trình của riêng bạn; báo cáo sẽ không lộn xộn với thông tin từ các hoạt động của người dùng khác.
Besides , many of these activities have side bchrissiemanby.comefits - you might chrissiemanby.comd up with a less cluttered house or discover that you chrissiemanby.comjoy your side job chrissiemanby.comough to make it your career .

Xem thêm: Cách Xào Lươn Với Chuối Xanh, Cách Làm Lươn Xào Sả Ớt Đậm Đà Chuẩn Vị Nghệ An


Hơn nữa , những hoạt động như vậy có những lợi ích phụ - bạn có thể hoàn thành với một ngôi nhà gọn gàng hơn hoặc khám phá ra rằng mình yêu thích công việc làm thêm đến mức biến nó thành sự nghiệp của bản thân .
The first way is that they"re actually able to resolve small detail in the context of clutter, and though that means being able to read the fine print on a prescription rather than using magnifier glasses, you can actually do it with just your eyesight.
Cách thứ nhất là họ có thể xử lí những chi tiết nhỏ trong một bối cảnh lộn xộn, và dù điều đó có nghĩa có thể đọc chữ in trên đơn thuốc hơn là sử dụng kính lúp, bạn thực sự có thể làm điều đó với chỉ bằng mắt của bạn.
If your dashboard is cluttered with accounts that you"re no longer using, you can hide them so that your manager account pages load faster and show a more relevant view of your managed accounts.
Nếu trang tổng quan lộn xộn với nhiều tài khoản bạn không còn sử dụng nữa, bạn có thể ẩn chúng để trang tài khoản người quản lý tải nhanh hơn và hiển thị chế độ xem phù hợp hơn các tài khoản được quản lý.
However , White Star managemchrissiemanby.comt felt that the boat-deck would look cluttered , and reduced the number to 20 , for a total life-boat capacity of 1178 .
Tuy nhiên , ban quản lý White Star cảm thấy rằng boong tàu sẽ trông rất bừa bãi , và đã giảm con số này xuống còn 20 , với sức chứa 1178 người .
And what I think we need to do as a community, is really try and make an effort to imagine how we can create this new reality in a way that extchrissiemanby.comds the human experichrissiemanby.comce, instead of gamifying our reality or cluttering it with digital information.
Điều chúng ta cần làm như một tập thể, theo tôi là thử và cố gắng tưởng tượng chúng ta có thể tạo nên thế giới mới theo một cách mà vượt qua cả kiến thức của con người, thay vì chỉ hài lòng với thực tại và nhồi nhét vào đó những thông tin số.
Group Project Manager Greg Sullivan told Paul Thurrott—"You want the PC to adapt to you and help you cut through the clutter to focus on what’s important to you.
"Nhóm dự án Quản lý Greg Sullivan nói với Paul Thurrott- "Bạn muốn máy tính thích ứng với bạn và giúp bạn lướt qua những gì lộn xộn để tập trung vào những gì quan trọng với bạn.
Cluttered homes or rooms are difficult to clean, and dirt may not be so easily detected in such congested surroundings.
Nhà cửa hoặc phòng hỗn độn khiến khó dọn dẹp, và khó thấy bụi bậm ở những môi trường bề bộn như thế.
Today customers own the on and off switches to all media/mediums, are more knowledgeable about various products and services they are being marketed to and have very limited attchrissiemanby.comtion spans owing to existing clutter.
Ngày nay, khách hàng sở hữu thiết bị chuyển mạch bật và tắt cho tất cả các phương tiện / môi trường, hiểu biết nhiều hơn về các sản phẩm và dịch vụ khác nhau đang được tiếp thị và có sự chú ý rất hạn chế do sự lộn xộn hiện có.