Tổng cục du ngoạn giờ Anh là National Administration of Tourism phiên âm là ˈnæʃnəl ədˌmɪnɪˈstreɪʃn əv ˈtʊrɪzəm, là ban ngành tất cả trách nhiệm cai quản ngành phượt. Từ vựng giờ Anh liên quan mang đến ngành phượt.

Bạn đang xem: Công ty du lịch tiếng anh là gì

quý khách hàng đã xem: công ty chúng tôi du lịch tiếng anh là gì

Tổng cục phượt tiếng Anh là National Administration of Tourism /ˈnæʃnəl ədˌmɪnɪˈstreɪʃn əv ˈtʊrɪzəm/, là cơ sở trực thuộc Bộ Vnạp năng lượng hóa, Thể thao và Du lịch gồm trách nhiệm thống trị ngành du ngoạn.


*

Một số tự vựng tiếng Anh liên quan mang đến ngành phượt.

Booking /ˈbʊkɪŋ/: Đặt phòng trmong.

Tour guide /tʊr ɡaɪd/: Hướng dẫn viên.

Tour /tʊr/: Tour du lịch tham quan.

Backpacking /ˈbækpæk/: Du lịch lớp bụi.

Hiking /ˈhaɪkɪŋ/: Du kế hoạch sinh thái xanh đội hoặc cá nhân.

Adventure travel /ədˈventʃər ˈtrævl/: Khám phá mạo hiểm.

Diving tour /ˈdaɪvɪŋ tʊr/: Tour lặn biển tò mò sinh vật biển.


*

Homestay /ˈhəʊmsteɪ/: Hình thức ngơi nghỉ lại công ty dân.

Booking tệp tin /ˈbʊkɪŋ faɪl/: Hồ sơ đặt chỗ của chúng ta.

Baggage allowance /ˈbæɡɪdʒ əˈlaʊəns/: Lượng tư trang được cho phép.

Brochure /brəʊˈʃʊr/: Sách trình làng.

Check-in /ˈtʃek ɪn/: Thủ tục vào cửa.

Carrier /ˈkæriər/: Shop chúng tôi cung ứng di chuyển, hãng hàng ko.

Customer file /ˈkʌstəmər faɪl/: Hồ sơ khách hàng.

Confirmation /ˌkɑːnfərˈmeɪʃn/: Xác nhận, xác định.

Campsite /ˈkæmpsaɪt/: Địa điểm cắn trại.

Caravan /ˈkærəvæn/: Nhà lưu giữ rượu cồn.

Xem thêm: Đẹp Mắt Hấp Dẫn Với Cách Chế Biến Rau Câu Sợi Khô Dai Giòn Sừn Sựt Thơm Ngon

Destination /ˌdestɪˈneɪʃn/: Điểm đến.

Documentation /ˌdɑːkjumenˈteɪʃn/: Tài liệu sách vở và giấy tờ.

Domestic travel /dəˈmestɪk ˈtrævl/: Du định kỳ trong nước.

Guide book /ɡaɪd bʊk/: Sách lí giải.

Inclusive tour /ɪnˈkluːsɪv tʊr/: Tour trọn gói.

International tourist /ˌɪntərˈnæʃnəl ˈtʊrɪst/: Khách du ngoạn thế giới.

Itinerary /aɪˈtɪnəreri/: Lịch trình.

Insurance /ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm.

Luggage insurance /ˈlʌɡɪdʒ ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm hành lý.

Luggage /ˈlʌɡɪdʒ/: Hành lý.

Manifest /ˈmænɪfest/: Bảng kê khai danh sách quý khách.

Passport /ˈpæspɔːrt/: Hộ chiếu.

Route /ruːt/: Tuyến đường, lộ trình, đường đi.

Room only /ruːm ˈəʊnli/: Đặt phòng ko bao gồm các dịch vụ kèm theo.

Tourist /ˈtʊrɪst/: Khách tham quan.

Tour voucher /tʊr ˈvaʊtʃər/: Phiếu hình thức dịch vụ tham quan du lịch.

Travel advisories /ˈtrævl ədˈvaɪzəri/: Thông tin chú ý du lịch thăm quan.

Traveller /ˈtrævələr/: Khách du lịch.

Visa /ˈviːzə/: Thị thực.

Bài viết tổng viên phượt giờ Anh là gì được tổng đúng theo vày cô giáo trung trọng tâm tiếng Anh chrissiemanby.com.