Tổng cục du ngoạn giờ đồng hồ Anh là National Administration of Tourism phiên âm là ˈnæʃnəl ədˌmɪnɪˈstreɪʃn əv ˈtʊrɪzəm, là ban ngành gồm trọng trách làm chủ ngành du ngoạn. Từ vựng tiếng Anh tương quan đến ngành du lịch.

Bạn đang xem: Chi cục tiếng anh là gì, cục cứt trong tiếng anh là gì


Tổng cục du lịch giờ đồng hồ Anh là National Administration of Tourism /ˈnæʃnəl ədˌmɪnɪˈstreɪʃn əv ˈtʊrɪzəm/, là cơ quan trực thuộc Sở Vnạp năng lượng hóa, Thể thao với Du định kỳ gồm trách nhiệm làm chủ ngành du lịch.

*

Một số từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh liên quan mang đến ngành phượt.

Booking /ˈbʊkɪŋ/: Đặt phòng trước.

Tour guide /tʊr ɡaɪd/: Hướng dẫn viên.

Tour /tʊr/: Tour tham quan.

Backpacking /ˈbækpæk/: Du lịch những vết bụi.

Hiking /ˈhaɪkɪŋ/: Du định kỳ sinh thái nhóm hoặc cá thể.

Adventure travel /ədˈventʃər ˈtrævl/: Khám phá mạo hiểm.

Diving tour /ˈdaɪvɪŋ tʊr/: Tour lặn dưới biển sâu mày mò san hô.

*
Homestay /ˈhəʊmsteɪ/: Hình thức ngơi nghỉ lại công ty dân.

Booking tệp tin /ˈbʊkɪŋ faɪl/: Hồ sơ đặt nơi của bạn.

Baggage allowance /ˈbæɡɪdʒ əˈlaʊəns/: Lượng hành lý được cho phép.

Brochure /brəʊˈʃʊr/: Sách giới thiệu.

Check-in /ˈtʃek ɪn/: Thủ tục vào cửa ngõ.

Carrier /ˈkæriər/: chúng tôi hỗ trợ chuyển động, hãng sản phẩm ko.

Customer tệp tin /ˈkʌstəmər faɪl/: Hồ sơ quý khách.

Confirmation /ˌkɑːnfərˈmeɪʃn/: Xác nhận, chứng thực.

Campsite /ˈkæmpsaɪt/: Địa điểm gặm trại.

Caravan /ˈkærəvæn/: Nhà lưu hễ.

Deposit /dɪˈpɑːzɪt/: Đặt cọc.

Xem thêm: English Club: Khám Phá ' Pop Culture Là Gì, (Doc) Definition Of Popular Culture (Vietnamese)

Destination /ˌdestɪˈneɪʃn/: Điểm đến.

Documentation /ˌdɑːkjumenˈteɪʃn/: Tài liệu giấy tờ.

Domestic travel /dəˈmestɪk ˈtrævl/: Du lịch nội địa.

Guide book /ɡaɪd bʊk/: Sách khuyên bảo.

Inclusive tour /ɪnˈkluːsɪv tʊr/: Tour trọn gói.

International tourist /ˌɪntərˈnæʃnəl ˈtʊrɪst/: Khách phượt nước ngoài.

Itinerary /aɪˈtɪnəreri/: Lịch trình.

Insurance /ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm.

Luggage insurance /ˈlʌɡɪdʒ ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm hành lý.

Luggage /ˈlʌɡɪdʒ/: Hành lý.

Manifest /ˈmænɪfest/: Bảng kê knhị list người sử dụng.

Passport /ˈpæspɔːrt/: Hộ chiếu.

Route /ruːt/: Tuyến đường, lộ trình, đường đi.

Room only /ruːm ˈəʊnli/: Đặt phòng không bao gồm những hình thức cố nhiên.

Tourist /ˈtʊrɪst/: Khách tham quan.

Tour voucher /tʊr ˈvaʊtʃər/: Phiếu dịch vụ tham quan du lịch.

Travel advisories /ˈtrævl ədˈvaɪzəri/: tin tức lưu ý du lịch thăm quan.

Traveller /ˈtrævələr/: Khách du lịch.

Visa /ˈviːzə/: Thị thực.

Bài viết tổng cục du ngoạn giờ Anh là gì được tổng thích hợp vì chưng thầy giáo trung chổ chính giữa giờ Anh chrissiemanby.com.