Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use tự chrissiemanby.com.

Bạn đang xem: Facial hair là gì

Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một bí quyết đầy niềm tin.

Xem thêm: Stench (Noun) Definition And Synonyms, Stench Definition And Meaning


hair that grows on the lower part of a man’s face, sometimes including the hair that grows above the lips
The word "disguise" can mean many things: for example, vị beards & facial hair constitute a khung of disguise?
Young people have forced the pace themselves much lớn the shaking of grey heads & long beards, & often with open disapproval.
I am very glad that there will be a reasonable measure of representation of the existing management committees on the new beards of management.
The photograph would make visual identification in the polling station of the elector relatively easy, beards aside.
They went through a difficult time in which they were greatly criticised as being "arty-crafty", bearded & shaggy.
Các ý kiến của các ví dụ ko diễn tả ý kiến của những biên tập viên chrissiemanby.com chrissiemanby.com hoặc của chrissiemanby.com University Press tuyệt của những công ty cấp giấy phép.

beard

Các tự thường được áp dụng cùng rất beard.


He at first used a giả beard, but a real beard replaced this and would remain as his trademark along with his bowler hat.
Những ví dụ này từ chrissiemanby.com English Corpus cùng từ những nguồn bên trên web. Tất cả đều chủ kiến trong số ví dụ không bộc lộ chủ ý của những chỉnh sửa viên chrissiemanby.com chrissiemanby.com hoặc của chrissiemanby.com University Press tuyệt của bạn cấp phép.
*

*

Trang nhật ký kết cá nhân

‘Cooking up a storm’ & ‘faces lượt thích thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn chrissiemanby.com English chrissiemanby.com University Press Sở nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications