Nâng cao vốn tự vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú chrissiemanby.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


Bạn đang xem: If any là gì, if any có nghĩa là gì

We use any with of before articles (a/an, the), demonstratives (this, these), pronouns (you, us) or possessives (his, their): …
Any doesn’t have sầu a negative meaning on its own. It must be used with a negative sầu word khổng lồ mean the same as no. …
We use any and every khổng lồ talk about the total numbers of things in a group. Their meanings are not exactly the same: …
We use any with of before articles (a/an, the), demonstratives (this, these), pronouns (you, us) or possessives (his, their): …
Any doesn’t have sầu a negative sầu meaning on its own. It must be used with a negative sầu word to lớn mean the same as no. …
We use any & every lớn talk about the total numbers of things in a group. Their meanings are not exactly the same: …
one of or each of, or a stated amount of (something that is more than one or has a number of parts), without saying which particular part is meant:
None of this, however, in any way invalidates previous conclusions about the rate at which the social classes are becoming related lớn one another.
Các ý kiến của các ví dụ ko diễn đạt cách nhìn của những biên tập viên chrissiemanby.com chrissiemanby.com hoặc của chrissiemanby.com University Press tuyệt của những nhà trao giấy phép.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Medal Là Gì, Nghĩa Của Từ Medal, Nghĩa Của Từ Medal

irgendeiner/irgendeine/irgendeines, irgendwelcher/irgendwelche/irgendwelches, jeder/jede/jedes…
*

*

Trang nhật ký cá nhân

‘Cooking up a storm’ và ‘faces like thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập chrissiemanby.com English chrissiemanby.com University Press Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications