Home Blogs năm nay mẹ 32 tuổi con 8 tuổi hỏi sau mấy năm nữa thì tổng số tuổi của hai mẹ con sẽ bằng 50 tuổi

Mỗi năm mẹ thêm 1 tuổi thì con cũng thêm 1 tuổi vì vậy hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian. Vậy sau 5 năm nữa mẹ vẫn hơn con 25 tuổi

Ví dụ 2.Bạn đang xem: Năm nay mẹ 32 tuổi con 8 tuổi hỏi sau mấy năm nữa thì tổng số tuổi của hai mẹ con sẽ bằng 50 tuổi

Hiện tại tuổi mẹ hơn tổng số tuổi hai con là 20 tuổi. Hỏi 5 năm nữa tuổi mẹ hơn tổng số tuổi của hai con là bao nhiêu tuổi?

Giải:

Sau 5 năm nữa mẹ thêm 5 tuổi nhưng tổng số tuổi hai con thêm 10 tuổi.

Bạn đang xem: Please wait

Vậy sau 5 năm nữa tuổi mẹ hơn tổng số tuổi hai con là:

20 – (10 – 5) = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Ví dụ 3. Năm nay (2020) Lan 10 tuổi và em của Lan 5 tuổi. Hỏi Lan sinh năm nào?

Đến năm 2028 em của Lan mấy tuổi?

Giải:

Lan sinh năm: 2020 – 10 = 2010

Em Lan sinh năm: 2020 - 5 = 2015

Đến năm 2028 tuổi của em Lan là:

2028 – 2015 = 13 (tuổi)

Ví dụ 4. Tuổi của bố Mai, mẹ Mai và tuổi của Mai cộng lại là 70 tuổi. Mẹ và Mai co tất cả 35 tuổi. Bố hơn Mai 30 tuổi. Hỏi tuổi của mỗi người?

Giải:

Tuổi của bố Mai là: 70 – 35 = 35 (tuổi)

Tuổi của Mai là: 35 – 30 = 5 (tuổi)

Tuổi của mẹ Mai là: 70 – 35 – 5 = 30 (tuổi)

Ví dụ 5. Hiện nay em 4 tuổi, anh 10 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi anh gấp đôi tuổi em?

Giải:

Anh hơn em số tuổi là: 10 – 4 = 6 (tuổi)

Đến khi anh gấp đôi tuổi em thì anh vẫn hơn em 6 tuổi, ta có sơ đồ:


*

Tuổi anh lúc sau: 6 x 2= 12 (tuổi)

Vậy sau số năm nữa tuổi anh gấp đôi tuổi em là:

12 – 10 = 2 (năm)

Đáp số: 2 năm

Ví dụ 6. Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ.

Giải:

Tuổi mẹ hiện nay là: 8 x 4 = 32 (tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là: 32 – 8 = 24 (tuổi)

Ta có sơ đồ tuổi mẹ và tuổi con khi đó:


*

Tuổi con trước đây là: 24 : ( 5 – 1 ) = 6 (tuổi)

Vậy cách đây số năm tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ là:

6 – 4 = 2 (năm)

Đáp số: 2 năm

Ví dụ 7.

Xem thêm: Toc Với Công Tác Kiểm Soát Fod Là Gì ? Tccs Xx : 2018 / Chk Tccs Cục Hàng Không Việt Nam

Tuổi của Hoa sau đây 3 năm gấp 3 lần tuổi của Hoa trước đây 3 năm. Hỏi hiện nay Hoa mấy tuổi?

Gỉai:

Tuổi Hoa sau đây 3 năm nhiều hơn tuổi Hoa trước đây 3 năm là: 3 + 3 = 6 (tuổi)

Biểu thị tuổi Hoa cách đây 3 năm là 1 phần, ta có sơ đồ:


*

Tuổi Hoa cách đây 3 năm là: 6 : ( 3 – 1 ) = 3 (tuổi)

Tuổi Hoa hiện nay: 3 + 3 = 6 (tuổi)

Đáp số: 6 tuổi

Ví dụ 8. Tuổi Tùng bằng 1/10 tuổi của bố và bằng 1/8 tuổi của mẹ. Bố hơn mẹ 8 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

Biểu thị tuổi Tùng là 1 phần thì tuổi bố là 10 phần, tuổi mẹ là 8 phần. Ta có sơ đồ:


*

Tuổi của Tùng là: 8 : (10 – 8) = 4 (tuổi)

Đáp số: 8 tuổi

BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

Bài 1. Mẹ sinh con năm mẹ 24 tuổi. Khi tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con thì mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài 2. Hiện nay tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Hỏi khi tuổi em tăng gấp đôi thì lúc đó tuổi anh gấp mấy lần tuổi em ?

Bài 3. Mẹ hơn con 27 tuổi. 3 năm nữa, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay.

Bài 4. Bố hơn con 32 tuổi. Khi con bao nhiêu tuổi thì tuổi bố gấp 5 lần tuổi con?

Bài 5. Tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi khi tuổi con gấp lên 4 lần thì tuổi mẹ gấp bao nhiêu lần tuổi con?

Bài 6. Tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Hỏi khi tuổi con gấp lên 5 lần thì tuổi mẹ gấp bao nhiêu lần tuổi con?

Bài 7. Mẹ hơn con 30 tuổi. 2 năm trước, tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay.

Bài 8. Hiện nay tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Hỏi khi tuổi em tăng lên gấp đôi thì tuổi anh gấp mấy lần tuổi em?

Bài 9. Hiện nay con 12 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ?

Bài 10. Hiện nay con 6 tuổi, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng 1/7 tuổi mẹ?