Máy tính thời gian hoạt động uptime là một công cụ thực sự tiện dụng - tại đây, bạn sẽ tìm thấy một công cụ tin tưởng và đáng tin cậy nhất hiện có!


b\u1ea1n d\u01b0\u1eddng nh\u01b0 \u0111\u00e3 nghe t\u1edbi thu\u1eadt ng\u1eef 'uptime' v\u00e0 'downtime' \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eafc t\u1edbi kh\u00e1 th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean.

Bạn đang xem: Pffff là gì, pfff nghĩa là gì

Nh\u1eefng ch\u1ee7 \u0111\u1ec1 n\u00e0y th\u01b0\u1eddng r\u1ea5t quan tr\u1ecdng nh\u01b0 c\u00e1c ch\u1ee7 \u0111\u1ec1 \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u1ec1 c\u1eadp tr\u01b0\u1edbc \u0111\u00f3! Trong b\u00e0i vi\u1ebft n\u00e0y, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 t\u00ecm hi\u1ec3u t\u1ea5t c\u1ea3 v\u1ec1 ch\u00fang, trong khi t\u00ecm ki\u1ebfm m\u00e1y t\u00ednh th\u1eddi gian ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng uptime t\u1ed1t nh\u1ea5t.","text3":"Tr\u01b0\u1edbc khi ti\u1ebfp t\u1ee5c v\u00e0 \u0111i v\u00e0o m\u00e1y t\u00ecnh SLA c\u1ee7a ch\u00fang t\u00f4i (hay m\u00e1y t\u00ednh th\u1eddi gian ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng uptime - t\u00f9y c\u00e1ch b\u1ea1n g\u1ecdi), ch\u00fang ta n\u00ean t\u00ecm hi\u1ec3u c\u0103n b\u1ea3n tr\u01b0\u1edbc. \u0110\u1ec3 b\u1eaft \u0111\u1ea7u, ch\u00fang ta s\u1ebd t\u00ecm hi\u1ec3u uptime v\u00e0 downtime l\u00e0 g\u00ec, v\u00e0 n\u00f3i v\u1ec1 c\u00e1c t\u00ednh n\u0103ng \u0111\u01b0\u1ee3c y\u00eau c\u1ea7u \u0111\u1ec3 c\u00f3 m\u00e1y t\u00ednh th\u1eddi gian ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng uptime t\u1ed1t nh\u1ea5t.","text4":"C\u0169ng n\u00ean \u0111\u1ec1 c\u1eadp r\u1eb1ng, n\u1ebfu b\u1ea1n \u0111ang s\u1eed d\u1ee5ng m\u1ed9t VPN ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng th\u1ea5p, \u0111\u00f3 c\u00f3 th\u1ec3 l\u00e0 l\u00fd do trang web mong \u0111\u1ee3i c\u1ee7a b\u1ea1n kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ea3i v\u1edbi t\u1ed1c \u0111\u1ed9 b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng. N\u1ebfu \u0111\u00f3 l\u00e0 tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p c\u1ee7a b\u1ea1n, h\u00e3y ch\u1eafc ch\u1eafn n\u00e2ng c\u1ea5p VPN t\u1ed1t h\u01a1n NGAY KHI C\u00d3 TH\u1ec2!","text5":"M\u00e1y t\u00ednh uptime t\u1ed1t nh\u1ea5t: Uptime l\u00e0 g\u00ec v\u00e0 Downtime l\u00e0 g\u00ec?","text6":"Cho d\u00f9 b\u1ea1n \u0111ang t\u00ecm ki\u1ebfm m\u00e1y t\u00ednh uptime hay downtime, quan tr\u1ecdng tr\u01b0\u1edbc ti\u00ean l\u00e0 b\u1ea1n c\u1ea7n hi\u1ec3u s\u1ef1 kh\u00e1c bi\u1ec7t gi\u1eefa hai c\u00e1i n\u00e0y, v\u00e0 ch\u00fang l\u00e0 g\u00ec, ngay t\u1eeb \u0111\u1ea7u.","text7":"Trong l\u0129nh c\u1ef1c t\u1ea1o v\u00e0 host trang web, downtime li\u00ean quan t\u1edbi kho\u1ea3ng th\u1eddi gian trong \u0111\u00f3 trang web kh\u00f4ng th\u1ec3 truy c\u1eadp \u0111\u01b0\u1ee3c - n\u00f3 b\u1ecb d\u1eebng \u0111\u1ec3 b\u1ea3o tr\u00ec, ho\u1eb7c \u0111\u01a1n gi\u1ea3n l\u00e0 kh\u00f4ng t\u1ea3i \u0111\u01b0\u1ee3c b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng. Uptime th\u1ef1c ch\u1ea5t l\u00e0 \u0111\u1ed1i ng\u01b0\u1ee3c l\u1ea1i \u0111i\u1ec1u \u0111\u00f3 - thu\u1eadt ng\u1eef ch\u1ec9 kho\u1ea3ng th\u1eddi gian trong \u0111\u00f3 trang web ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng t\u1ed1t.","text8":"M\u1eb7c d\u00f9 ban \u0111\u1ea7u nghe c\u00f3 v\u1ebb kh\u00e1 \u0111\u01a1n gi\u1ea3n, nh\u01b0ng th\u1ef1c ra c\u00f3 nhi\u1ec1u r\u1eafc r\u1ed1i li\u00ean quan. \u0110i\u1ec1u n\u00e0y \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t \u0111\u00fang cho b\u1ea5t k\u1ef3 ai quan t\u00e2m \u0111\u1ebfn vi\u1ec7c duy tr\u00ec uptime c\u1ee7a m\u1ed9t trang web \u1edf m\u1ee9c cao m\u1ecdi l\u00fac.","text9":"Nh\u00f3m ng\u01b0\u1eddi n\u00e0y th\u01b0\u1eddng s\u1ebd l\u00e0 nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi ch\u1ec9 t\u1ea1o (ho\u1eb7c t\u00ecm ki\u1ebfm c\u00e1ch t\u1ea1o) trang web c\u1ee7a h\u1ecd, v\u00e0 mu\u1ed1n t\u1ed1i \u01b0u h\u00f3a ch\u00fang tr\u1edf n\u00ean d\u1ec5 truy c\u1eadp nh\u1ea5t c\u00f3 th\u1ec3.","text10":"V\u1eady th\u00ec, ai l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi ch\u1ecbu tr\u00e1ch nhi\u1ec7m duy tr\u00ec uptime cho trang web c\u1ee7a b\u1ea1n? M\u1ed9t ph\u1ea7n, n\u00f3 l\u00e0 tr\u00e1ch nhi\u1ec7m c\u1ee7a b\u1ea1n - tuy nhi\u00ean, ph\u1ea7n l\u1edbn n\u00f3 \u0111\u1eb7t tr\u00ean vai c\u1ee7a nh\u00e0 cung c\u1ea5p hosting c\u1ee7a b\u1ea1n.","text11":"Nh\u00e0 cung c\u1ea5p hosting l\u00e0 m\u1ed9t c\u00f4ng ty b\u00e1n cho kh\u00e1ch h\u00e0ng m\u1ed9t n\u01a1i - hay n\u00f3i c\u00e1ch kh\u00e1c, m\u1ed9t kh\u00f4ng gian - \u0111\u1ec3 l\u01b0u tr\u1eef trang web c\u1ee7a h\u1ecd, v\u00e0 sau \u0111\u00f3 host n\u00f3 tr\u00ean m\u00e1y ch\u1ee7 tr\u1ef1c ti\u1ebfp. \u0110\u00f3 l\u00e0 l\u00fd do t\u1ea1i sao, ph\u1ea7n ch\u00ednh kh\u00e1c, \u0111\u00f3 l\u00e0 tr\u00e1ch nhi\u1ec7m c\u1ee7a nh\u00e0 cung c\u1ea5p hosting, \u0111\u1ec3... cung c\u1ea5p cho b\u1ea1n c\u00e1c th\u00f4ng s\u1ed1 uptime cao nh\u1ea5t.","text12":"Tuy nhi\u00ean, 'th\u00f4ng s\u1ed1 uptime h\u00e0ng \u0111\u1ea7u' th\u1ef1c t\u1ebf ra nh\u01b0 th\u1ebf n\u00e0o?","text13":"Th\u00e0nh th\u1eadt m\u00e0 n\u00f3i, kh\u00e1 th\u1ef1c t\u1ebf - \u0111\u1ec3 n\u00f3i r\u1eb1ng, b\u1ea1n kh\u00f4ng n\u00ean tr\u00f4ng \u0111\u1ee3i 100% uptime. \u0110i\u1ec1u \u0111\u00f3 l\u00e0 kh\u00f4ng th\u1ef1c t\u1ebf - l\u00e0 kh\u00f4ng th\u1ec3. M\u1ed9t trang web v\u1edbi th\u1eddi gian ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng ho\u00e0n h\u1ea3o kh\u00f4ng t\u1ed3n t\u1ea1i, v\u00ec s\u1ebd c\u00f3 m\u1ed9t v\u00e0i v\u1ea5n \u0111\u1ec1 n\u1ea3y sinh d\u00f9 s\u1edbm hay mu\u1ed9n (m\u1ecdi th\u1ee9 t\u1eeb b\u1ea3o tr\u00ec kh\u00f4ng c\u00f3 k\u1ebf ho\u1ea1ch \u0111\u1ebfn t\u00ecm ki\u1ebfm th\u00f4ng tin c\u00e1 nh\u00e2n hay x\u00e2m ph\u1ea1m m\u00e1y ch\u1ee7).","text14":"T\u1ea7m quan tr\u1ecdng c\u1ee7a th\u1eddi gian uptime b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng","text15":"C\u1ea3 m\u00e1y t\u00ednh uptime v\u00e0 downtime ng\u00e0y c\u00e0ng tr\u1edf n\u00ean ph\u1ed5 bi\u1ebfn nhi\u1ec1u h\u01a1n theo th\u1eddi gian. \u0110i\u1ec1u n\u00e0y kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 kh\u00f4ng c\u00f3 l\u00fd do - v\u1edbi nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi v\u00e0 c\u01a1 s\u1edf kinh doanh t\u1ef1 t\u1ea1o trang web ri\u00eang c\u1ee5 th\u1ec3 cho m\u00ecnh, \u0111i\u1ec1u quan tr\u1ecdng l\u00e0 t\u00ecm \u0111\u01b0\u1ee3c d\u1ecbch v\u1ee5 hosting n\u00e0o \u0111\u00e1ng tin c\u1eady, v\u00e0 c\u00e1i n\u00e0o th\u00ec kh\u00f4ng.","text16":"Hi\u1ec3n nhi\u00ean, \u0111\u1ed9 \u201c\u0111\u00e1ng tin c\u1eady\u201d c\u1ee7a m\u1ed9t nh\u00e0 cung c\u1ea5p hosting kh\u00f4ng ch\u1ec9 \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111o l\u01b0\u1eddng b\u1edfi uptime m\u00e0 n\u00f3 cung c\u1ea5p. \u0110i\u1ec1u \u0111\u00f3 ch\u1ec9 n\u00f3i, \u0111\u00f3 l\u00e0 m\u1ed9t trong nh\u1eefng (t\u00ednh n\u0103ng ch\u00ednh (n\u1ebfu kh\u00f4ng n\u00f3i l\u00e0 ch\u00ednh) - kh\u00f4ng c\u00f3 uptime b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng, c\u0169ng ch\u1eb3ng c\u00f2n v\u1ea5n \u0111\u1ec1 n\u00e0o \u0111\u00e1ng quan t\u00e2m h\u01a1n.","text17":"H\u00e3y \u0111\u1ec3 t\u00f4i \u0111\u01b0a ra m\u1ed9t v\u00ed d\u1ee5 t\u1ed1t h\u01a1n minh h\u1ecda lu\u1eadn \u0111i\u1ec3m c\u1ee7a m\u00ecnh.","text18":"Gi\u1ea3 s\u1eed, b\u1ea1n quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh kh\u1edfi \u0111\u1ed9ng kinh doanh nh\u1ecf c\u1ee7a ri\u00eang m\u00ecnh - m\u1ed9t c\u00f4ng vi\u1ec7c kinh doanh d\u1ef1a ho\u00e0n to\u00e0n tr\u00ean th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111i\u1ec7n t\u1eed. B\u1ea1n t\u00ecm th\u1ea5y m\u1ed9t nh\u00e0 cung c\u1ea5p hosting c\u00f3 v\u1ebb r\u1ea5t tuy\u1ec7t v\u1eddi, t\u1ea1o m\u1ed9t trang web v\u00e0 nh\u1eadp c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m v\u00e0o \u0111\u00f3. M\u1ecdi th\u1ee9 c\u00f3 v\u1ebb r\u1ea5t tuy\u1ec7t - m\u1eabu tr\u00f4ng b\u1eaft m\u1eaft, nhi\u1ec1u t\u00ednh n\u0103ng \u0111\u00e1ng kinh ng\u1ea1c kh\u00e1c nhau, v\u00e0 c\u00e1c n\u00fat b\u1ea5m c\u1ea3m gi\u00e1c nh\u01b0 th\u1ef1c.","text19":"Ch\u1ec9 c\u00f3 m\u1ed9t v\u1ea5n \u0111\u1ec1 - ph\u1ea3i m\u1ea5t 20 gi\u1ea5y \u0111\u1ec3 t\u1ea3i trang web c\u1ee7a b\u1ea1n. N\u00f3 hay b\u1ecb d\u1eebng, v\u00e0 kh\u00f4ng th\u1ef1c s\u1ef1 t\u1ea3i m\u1ed9t c\u00e1ch b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng, ngay c\u1ea3 khi n\u00f3 c\u00f3 t\u01b0\u01a1ng t\u00e1c.","text20":"Trong k\u1ecbch b\u1ea3n nh\u01b0 th\u1ebf, ngay c\u1ea3 m\u00e1y t\u00ednh th\u1eddi gian uptime t\u1ed1t nh\u1ea5t c\u0169ng s\u1ebd kh\u00f4ng th\u1ec3 gi\u00fap b\u1ea1n - trong khi kh\u00e1ch h\u00e0ng gh\u00e9 trang web c\u1ee7a b\u1ea1n, sau khi h\u1ecd nh\u1eadn ra n\u00f3 kh\u00f4ng t\u1ea3i \u0111\u01b0\u1ee3c, h\u1ecd s\u1ebd ch\u1ec9 b\u1ecf qua ngay l\u1eadp t\u1ee9c. Kh\u00f4ng c\u00f3 s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng m\u1eabu thi\u1ebft k\u1ebf hay y\u1ebfu t\u1ed1 \u0111\u1ed3 h\u1ecda ti\u00ean ti\u1ebfn n\u00e0o s\u1ebd gi\u1ea3i quy\u1ebft v\u1ea5n \u0111\u1ec1 n\u00e0y - kh\u00f4ng c\u00f3 kh\u00e1ch h\u00e0ng \u0111\u1ed3ng ngh\u0129a kh\u00f4ng c\u00f3 chuy\u1ec3n \u0111\u1ed1i, c\u00f3 ngh\u0129a l\u00e0 c\u1eeda h\u00e0ng th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111i\u1ec7n t\u1eed c\u1ee7a b\u1ea1n th\u1ea5t b\u1ea1i.","text21":"Gi\u1edd, b\u1ea1n th\u1ea5y \u00fd t\u00f4i l\u00e0 g\u00ec ch\u01b0a? N\u00f3i th\u1eb3ng ra, cho d\u00f9 b\u1ea1n nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c qu\u1ea3ng c\u00e1o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng t\u1ed1t nh\u01b0 th\u1ebf n\u00e0o t\u1eeb nh\u00e0 cung c\u1ea5p hosting, b\u1ea1n n\u00ean lu\u00f4n lu\u00f4n \u01b0u ti\u00ean c\u00e1c th\u00f4ng s\u1ed1 uptime cao nh\u1ea5t h\u01a1n b\u1ea5t k\u1ef3 th\u1ee9 n\u00e0o kh\u00e1c.","text22":"Th\u01b0\u1eddng l\u00e0 Th\u1ee7 ph\u1ea1m, nh\u01b0ng \u0110\u00f4i khi l\u00e0 K\u1ebb g\u00e1nh t\u1ed9i","text23":"\u0110i\u1ec1u \u0111\u00e1ng \u0111\u1ec1 c\u1eadp l\u00e0 th\u01b0\u1eddng ngay c\u1ea3 m\u00e1y t\u00ednh SLA t\u1ed1t nh\u1ea5t c\u0169ng s\u1ebd kh\u00f4ng n\u00f3i cho b\u1ea1n bi\u1ebft s\u1ef1 th\u1eadt r\u1ea5t \u0111\u01a1n gi\u1ea3n n\u00e0y - c\u00e1c nh\u00e0 cung c\u1ea5p hosting s\u1ebd kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi b\u1ecb ph\u00e0n n\u00e0n khi trang web c\u1ee7a b\u1ea1n tr\u1ea3i qua th\u1eddi gian ch\u1ebft.","text24":"C\u00f3 nhi\u1ec1u k\u1ecbch b\u1ea3n khi\u1ebfn cho trang web c\u1ee7a b\u1ea1n b\u1ecb ng\u01b0ng.

Xem thêm: Ngon Cơm Với Cách Nấu Canh Thịt Bò Với Dứa Nóng Hổi Cho Ngày Lạnh Giá

C\u00e1c v\u1ea5n \u0111\u1ec1 b\u1ea3o tr\u00ec m\u00e1y ch\u1ee7, t\u00ecm ki\u1ebfm th\u00f4ng tin c\u00e1 nh\u00e2n doxing v\u00e0 t\u1ea5n c\u00f4ng DDoS, t\u1ed1i \u01b0u h\u00f3a trang web k\u00e9m - b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 li\u1ec7t k\u00ea \u0111\u01b0\u1ee3c! B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 lu\u00f4n ki\u1ec3m tra li\u1ec7u r\u1eb1ng trang web c\u00f3 b\u1ecb ng\u01b0ng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng v\u1edbi m\u1ed9t tr\u00ecnh ki\u1ec3m tra website \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t - n\u00f3 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng t\u01b0\u01a1ng t\u1ef1 nh\u01b0 c\u00e1ch m\u00e1y t\u00ednh th\u1eddi gian uptime.","text25":"N\u00f3i v\u1ec1 \u0111i\u1ec1u n\u00e0y, m\u1ed9t m\u00e1y t\u00ednh th\u1eddi gian uptime th\u1ef1c s\u1ef1 l\u00e0 \u0111i\u1ec3m xu\u1ea5t ph\u00e1t t\u1ed1t nh\u1ea5t khi b\u1ea1n \u0111ang c\u1ed1 g\u1eafng t\u00ecm hi\u1ec3u xem vi\u1ec7c \u0111\u1ea7u t\u01b0 th\u1eddi gian v\u00e0 ti\u1ec1n b\u1ea1c cho nh\u00e0 cung c\u1ea5p hosting b\u1ea1n ch\u1ecdn c\u00f3 \u0111\u00e1ng hay kh\u00f4ng.","text26":"Ch\u1ec9 \u0111\u1ec3 nh\u1ea5n m\u1ea1nh t\u1ea7m quan tr\u1ecdng c\u1ee7a uptime m\u1ed9t l\u1ea7n n\u1eefa, h\u00e3y t\u01b0\u1edfng t\u01b0\u1ee3ng b\u1ea1n \u0111ang ch\u1ecdn m\u1ed9t nh\u00e0 cung c\u1ea5p hosting t\u1eeb hai l\u1ef1a ch\u1ecdn kh\u00e1c bi\u1ec7t - m\u1ed9t c\u00f4ng ty t\u00ean 'Dog' v\u00e0 m\u1ed9t c\u00f4ng ty kh\u00e1c t\u00ean 'Sloth' (r\u1ea5t \u0111\u1ed9c \u0111\u00e1o, t\u00f4i bi\u1ebft).","text27":"Dog cung c\u1ea5p cho kh\u00e1ch h\u00e0ng 99,99% uptime, trong khi m\u00e1y t\u00ednh th\u1eddi gian downtime ch\u1ec9 ra trang web c\u1ee7a Sloth c\u00f3 m\u1ee9c trung b\u00ecnh l\u00e0 99% uptime.","text28":"Th\u1eadm ch\u00ed kh\u00f4ng n\u1ed5i 1% kh\u00e1c bi\u1ec7t?! Pffff - n\u00f3 ch\u1eb3ng l\u00e0 g\u00ec c\u1ea3! V\u00e0 Sloth c\u0169ng r\u1ebb h\u01a1n - m\u1ed9t l\u1ef1a ch\u1ecdn t\u1ed1t h\u01a1n nhi\u1ec1u \u0111\u00fang kh\u00f4ng?","text29":"Nh\u01b0ng\u2026 Kh\u00f4ng. 99,99% uptime c\u00f3 ngh\u0129a l\u00e0 trang web c\u1ee7a b\u1ea1n s\u1ebd b\u1ecb ng\u01b0ng \u00edt h\u01a1n 9 gi\u00e2y m\u1ed7i ng\u00e0y (trung b\u00ecnh). Tuy nhi\u00ean, 99% uptime, khi\u1ebfn cho kho\u1ea3ng th\u1eddi gian downtime g\u1ea7n nh\u01b0 97 l\u1ea7n l\u1edbn h\u01a1n - trung b\u00ecnh 14 ph\u00fat m\u1ed7i ng\u00e0y.","text30":"T\u00f4i c\u00f3 c\u1ea7n gi\u1ea3i th\u00edch th\u00eam g\u00ec n\u1eefa kh\u00f4ng? V\u00e0 ch\u00fang ta c\u00f2n th\u1ea5y con s\u1ed1 99 \u1edf \u0111\u00e2y - h\u00e3y t\u01b0\u1edfng t\u01b0\u1ee3ng nh\u00ecn th\u1ea5y m\u1ed9t nh\u00e0 cung c\u1ea5p hosting qu\u1ea3ng c\u00e1o, gi\u1ea3 s\u1eed, 85% uptime.","text31":"Do \u0111\u00f3, uptime l\u00e0 quan tr\u1ecdng - hi\u1ec3n nhi\u00ean l\u00e0 v\u1eady. Gi\u1edd, ch\u00fang ta h\u00e3y ch\u1ec9 n\u00f3i v\u1ec1 m\u00e1y t\u00ednh uptime m\u00e0 b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 c\u1ea7n.","text32":"S\u1eed d\u1ee5ng c\u00f4ng c\u1ee5 nh\u01b0 th\u1ebf n\u00e0o?","text33":"V\u00e2ng - v\u1edbi m\u1ed9t b\u1ec3 l\u1ef1a ch\u1ecdn r\u1ed9ng l\u1edbn nh\u01b0ng ch\u1ec9 v\u1edbi m\u1ed9t t\u00ecm ki\u1ebfm Google, t\u1ea1i sao b\u1ea1n ch\u1ec9 n\u00ean xem x\u00e9t m\u00e1y t\u00ednh th\u1eddi gian uptime c\u1ee7a ch\u00fang t\u00f4i? Th\u00e0nh th\u1eadt m\u00e0 n\u00f3i, t\u00f4i c\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u01b0a ra cho b\u1ea1n m\u1ed9t v\u00e0i l\u00fd do ri\u00eang bi\u1ec7t.","text34":"\u0110\u01a1n gi\u1ea3n. M\u00e1y t\u00ednh c\u1ee7a ch\u00fang t\u00f4i c\u1ef1c k\u1ef3 \u0111\u01a1n gi\u1ea3n v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng tr\u1ef1c ti\u1ebfp. Kh\u00f4ng c\u1ea7n c\u00e1c n\u00fat b\u1ea5m hay ho, kh\u00f4ng c\u00f3 d\u1eef li\u1ec7u n\u00e0o c\u1ea7n ph\u1ea3i nh\u1eadp kh\u00f4ng ph\u00e9o t\u00ednh ngo\u00e0i b\u1ea3ng - n\u00f3 r\u1ea5t d\u1ec5 s\u1eed d\u1ee5ng, v\u00e0 kh\u00f4ng y\u00eau c\u1ea7u b\u1ea5t k\u1ef3 ki\u1ebfn th\u1ee9c t\u1ea1o website n\u00e0o c\u1ea3.","text35":"Tin c\u1eady. M\u1ed9t v\u00e0i m\u00e1y t\u00ednh th\u1eddi gian uptime t\u00ecm th\u1ea5y tr\u00ean m\u1ea1ng s\u1ebd hi\u1ec3n th\u1ecb th\u00f4ng tin \u0111\u01b0\u1ee3c t\u1ea1o ra ng\u1eabu nhi\u00ean thay v\u00ec con s\u1ed1 th\u1ef1c s\u1ef1 m\u00e0 b\u1ea1n \u0111ang t\u00ecm ki\u1ebfm. V\u1edbi c\u00f4ng c\u1ee5 c\u1ee7a ch\u00fang t\u00f4i, b\u1ea1n ho\u00e0n to\u00e0n y\u00ean t\u00e2m r\u1eb1ng th\u00f4ng tin l\u00e0 trung th\u1ef1c v\u00e0 \u0111\u00e1ng tin c\u1eady.","text36":"Ch\u00ednh x\u00e1c. Li\u00ean quan t\u1edbi m\u00e1y t\u00ednh th\u1eddi gian uptime v\u00e0 downtime, th\u1eadm ch\u00ed 0.01% c\u0169ng t\u1ea1o ra s\u1ef1 kh\u00e1c bi\u1ec7t. \u0110i\u1ec1u n\u00e0y \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t \u0111\u00fang khi b\u1ea1n ch\u1ecdn gi\u1eefa hai nh\u00e0 cung c\u1ea5p hosting kh\u00e1c nhau. M\u00e1y t\u00ednh c\u1ee7a ch\u00fang t\u00f4i \u0111\u1ea3m b\u1ea3o th\u00f4ng tin ch\u00ednh x\u00e1c.","text37":"V\u1eady th\u00ec, l\u00e0m th\u1ec3 n\u00e0o \u0111\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng m\u00e1y t\u00ednh uptime? Ch\u1ec9 c\u1ea7n quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh ph\u1ea7n tr\u0103m b\u1ea1n mu\u1ed1n quy \u0111\u1ed5i, nh\u1eadp v\u00e0o v\u00e0 \u1ea5n n\u00fat ENTER - th\u1ebf l\u00e0 xong.","text38":"Tr\u00ean m\u00e0n h\u00ecnh hi\u1ec7n ra tr\u01b0\u1edbc m\u1eb7t, b\u1ea1n s\u1ebd th\u1ea5y ph\u1ea7n tr\u0103m b\u1ea1n v\u1eeba nh\u1eadp v\u00e0o m\u00e1y t\u00ednh \u0111\u01b0\u1ee3c chuy\u1ec3n sang uptime v\u00e0 downtime - n\u00f3i c\u00e1ch kh\u00e1c, xem vi\u1ec7c s\u1eed d\u1ee5ng nh\u00e0 cung c\u1ea5p d\u1ecbch v\u1ee5 hosting b\u1ea1n ch\u1ecdn c\u00f3 \u0111\u00e1ng hay kh\u00f4ng.","text39":"T\u00f3m t\u1eaft","text40":"Trong b\u00e0i vi\u1ebft n\u00e0y, ch\u00fang t\u00f4i \u0111\u00e3 n\u00f3i v\u1ec1 r\u1ea5t nhi\u1ec1u th\u00f4ng tin h\u1eefu \u00edch - n\u1ebfu b\u1ea1n th\u1ea5y qu\u00e1 t\u1ea3, \u0111i\u1ec1u n\u00e0y ho\u00e0n to\u00e0n b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng. \u0110\u1ec3 t\u00f3m l\u1ea1i nh\u1eefng \u00fd ch\u00ednh, ch\u00fang ta h\u00e3y t\u00f3m t\u1eaft nhanh nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c n\u00f3i t\u1edbi","text41":"Uptime l\u00e0 kho\u1ea3ng th\u1eddi gian trong \u0111\u00f3 m\u1ed9t trang web c\u00f3 th\u1ec3 truy c\u1eadp \u0111\u01b0\u1ee3c, v\u00e0 downtime th\u00ec ng\u01b0\u1ee3c l\u1ea1i - khung th\u1eddi gian trong \u0111\u00f3 b\u1ea1n kh\u00f4ng th\u1ec3 v\u00e0o \u0111\u01b0\u1ee3c trang web (n\u00f3i m\u1ed9t c\u00e1ch kh\u00e1c, n\u00f3 b\u1ecb ng\u01b0ng). M\u1eb7c d\u00f9 b\u1ea1n n\u00ean c\u1ea9n th\u1eadn ch\u1ecdn nh\u00e0 cung c\u1ea5p hosting, nh\u01b0ng h\u00e3y nh\u1edb c\u00f3 m\u1ed9t s\u1ed1 nh\u00e2n t\u1ed1 kh\u00e1c c\u0169ng \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng \u0111\u1ebfn th\u1eddi gian uptime.","text42":"M\u1eb7c d\u00f9 v\u1eady, \u0111\u00e1ng n\u00f3i l\u00e0 nh\u00e0 cung c\u1ea5p hosting s\u1ebd l\u00e0 nh\u00e2n t\u1ed1 ch\u00ednh quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh th\u1eddi gian uptime c\u1ee7a trang web t\u1ed1t nh\u01b0 th\u1ebf n\u00e0o. Theo nguy\u00ean t\u1eafc chung, b\u1ea1n kh\u00f4ng n\u00ean nh\u00ecn v\u00e0o nh\u00e0 cung c\u1ea5p c\u00f3 \u00edt h\u01a1n 99,95% uptime - ngay c\u1ea3 khi n\u00f3 t\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ed1i th\u1ea5p, nh\u01b0ng t\u1ea5t c\u1ea3 ph\u1ee5 thu\u1ed9c v\u00e0o nhu c\u1ea7u c\u1ee7a b\u1ea1n.","text43":"Tuy nhi\u00ean, n\u1ebfu b\u1ea1n th\u1eafc m\u1eafc th\u1eddi gian uptime c\u1ee7a m\u1ed9t trang web, b\u1ea1n lu\u00f4n c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng m\u00e1y t\u00ednh th\u1eddi gian uptime c\u1ee7a ch\u00fang t\u00f4i v\u00e0 ki\u1ec3m tra t\u1ef1 ki\u1ebfm tra th\u1ef1c t\u1ebf. N\u00f3 r\u1ea5t d\u1ec5 s\u1eed d\u1ee5ng, kh\u00f4ng y\u00eau c\u1ea7u t\u1ea3i xu\u1ed1ng hay c\u00e0i \u0111\u1eb7t g\u00ec, v\u00e0 \u0111\u00e1ng tin c\u1eady - b\u1ea1n c\u00f2n c\u1ea7n g\u00ec n\u1eefa?","text44":"K\u1ebft lu\u1eadn","text45":"B\u00e2y gi\u1edd, b\u1ea1n n\u00ean c\u00f3 m\u1ed9t \u00fd t\u01b0\u1edfng kh\u00e1 t\u1ed1t v\u1ec1 th\u1eddi gian ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng v\u00e0 th\u1eddi gian ch\u1ebft l\u00e0 g\u00ec v\u00e0 t\u1ea1i sao ngay t\u1eeb \u0111\u1ea7u m\u00e1y t\u00ednh th\u1eddi gian ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng l\u1ea1i quan tr\u1ecdng.","text46":"\u0110\u1ed3ng th\u1eddi, b\u1ea1n n\u00ean hi\u1ec3u bi\u1ebft th\u00eam v\u1ec1 c\u00e1ch t\u00ecm nh\u1eefng nh\u00e0 cung c\u1ea5p host trang web tin t\u01b0\u1edfng v\u00e0 \u0111\u00e1ng tin c\u1eady. H\u00e3y nh\u1edb r\u1eb1ng - m\u1ed9t nh\u00e0 cung c\u1ea5p hosting t\u1ed1t l\u00e0 c\u00e1ch t\u1ed1t nh\u1ea5t \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o k\u1ebft qu\u1ea3 th\u1eddi gian ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng t\u1ed1t nh\u1ea5t!","text47":"H\u00e3y ghi nh\u1edb nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u t\u00f4i v\u1eeba \u0111\u1ec1 c\u1eadp ngay t\u1eeb \u0111\u1ea7u b\u00e0i vi\u1ebft n\u00e0y - n\u1ebfu b\u1ea1n \u0111ang s\u1eed d\u1ee5ng VPN k\u00e9m l\u00fd t\u01b0\u1edfng, \u0111\u00f3 c\u00f3 th\u1ec3 l\u00e0 nguy\u00ean nh\u00e2n cho vi\u1ec7c trang web b\u1ecb ng\u01b0ng. T\u1ed1c \u0111\u1ed9 trang web l\u00e0 m\u1ed9t chuyen, nh\u01b0ng nh\u00ecn chung, ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng VPN th\u1ea5p c\u00f3 th\u1ec3 th\u1ef1c s\u1ef1 khi\u1ebfn cho trang web b\u1ecb ch\u1ebft - ch\u1ec9 s\u1eed d\u1ee5ng nh\u1eefng VPN t\u1ed1t nh\u1ea5t, nh\u01b0 ExpressVPN hay CyberGhost!","expectedUptime":"Uptime mong \u0111\u1ee3i","placeholderUptime":"Nh\u1eadp gi\u00e1 tr\u1ecb ph\u1ea7n tr\u0103m...","uptimeDescription":"Nh\u1eadp th\u1eddi gian uptime tuy\u00ean b\u1ed1 b\u1edfi nh\u00e0 cung c\u1ea5p hosting (%) & xem uptime th\u1ef1c t\u1ebf","uptimeSecondTitle":"Hosting c\u1ee7a b\u1ea1n b\u1ecb ng\u01b0ng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng trong:","daily":"H\u00e0ng ng\u00e0y","weekly":"H\u00e0ng tu\u1ea7n","monthly":"H\u00e0ng th\u00e1ng","yearly":"H\u00e0ng n\u0103m","d":"ng\u00e0y","h":"gi\u1edd","m":"ph\u00fat","s":"gi\u00e2y","bannerText":"Trang web c\u1ee7a b\u1ea1n t\u1ea3i kh\u00f4ng \u0111\u1ee7 nhanh? C\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u00e3 \u0111\u1ebfn l\u00fac thay \u0111\u1ed5i VPN c\u1ee7a b\u1ea1n th\u00e0nh c\u00e1i kh\u00e1c nhanh h\u01a1n!"}">