Chắc AE không còn kỳ lạ gì vs loại lầy phải ko nnai lưng