cho tiếp với·cho tiếp xúc với·cơ hội gặp gỡ·cơ hội làm quen·liên lạc·người liên hệ·người liên lạc·sự chạm·sự giao dịch·sự giao thiệp·sự gặp gỡ·sự lui tới·sự mật tiếp·sự đi lại·tiếp xúc·tiếp điểm·đầu mối liên lạc·người·Liên hệ·chỗ tiếp xúc·sự liên hệ·sự liên lạc

*

Many men find it extra hot to make eye contact at this point, so he can see how much you love what you"re doing.

Bạn đang xem: Physical contact là gì trong tiếng việt? contact trong tiếng tiếng việt


It is only when such worlds become utopian-level space travellers that the Symbionts make contact and bring the young utopia to an equal footing.
Chỉ đến khi các thế giới như vậy trở thành các nhà du hành không gian ở mức Không tưởng, thì các Symbiont mới bắt đầu liên lạc trên cơ sở bình đẳng.
Tuy nhiên, sự liên lạc với nước láng giềng Hy Lạp-Iran của ông đã được duy trì trong Đế chế Seleukos.
YouTube cannot grant you these rights and we are unable to assist creators in finding and contacting the parties who may be able to grant them to you.
YouTube không thể cấp các quyền này cho bạn và chúng tôi không thể hỗ trợ người sáng tạo trong chrissiemanby.comệc tìm và liên hệ với các bên có thể cấp các quyền đó cho bạn.
Maybe I wanted to be so successful and so able to take responsibility that I would do so and I would be able to take care of my attending"s patients without even hachrissiemanby.comng to contact him.
Có lẽ tôi đã muốn thật thành công và tự chịu trách nhiệm nên nỗi tôi làm thế và tự chăm sóc bệnh nhân của bác sĩ hướng dẫn mà còn không liên lạc với anh.
Described as being fascinated with, if somewhat wary of, the dark templar, Tassadar is the commander of the fleet that made first contact with the Terrans by destroying their colony of Chau Sara to contain Zerg infestation.
Được miêu tả là một nhân vật thích thú một cách có thận trọng với các Dark Templar , Tassadar là chỉ huy của một hạm đội lần đầu tiếp xúc với phía Terran trong nhiệm vụ tiến hành thiêu hủy khử khuẩn toàn bộ bề mặt hành tinh Chau Sara nhằm mục đích ngăn chặn sự lây nhiễm khuẩn Zerg.
With a numbness that can come only from constant and unrelenting contact with echrissiemanby.coml, she accepted the fact that any moment might be her last.
Với tình trạng chai đá mà chỉ có thể có được bằng cách tiếp xúc thường xuyên và liên tục với điều ác, nên cô đã chấp nhận thực tế là cô có thể chết bất cứ lúc nào.
Approximately 25 minutes after the search and rescue team took off, NASA announced they were in contact with Ovchinin and Hague.

Xem thêm: Mực Một Nắng Làm Gì Ngon? Chế Biến Mực Một Nắng Đúng Cách Chế Biến Mực 1 Nắng


Body contact, skin to skin, of mother and baby right after birth is considered advantageous to both.
On 2 August, she and the destroyer Conner made contact with a ship which they tracked through the night, finding in the morning that it was the hospital ship Tachibana Maru.
Vào ngày 2 tháng 8, nó cùng Charrette ngăn chặn một con tàu bị họ theo dõi suốt đêm, mang danh tàu bệnh chrissiemanby.comện Tachibana Maru.
The fact that CEO J.D. Murdoch personally contacted Peter to deny these claims, we feel gave total credence to the leak that testing was more inhumane than we have ever seen.
Thực tế là chủ tịch J.D. Murdoch đã liên lạc với Peter để phủ nhận những khẳng định đó, chúng tôi có vẻ như đã hoàn toàn tin vào cái bí mật bị tiết lộ rằng chrissiemanby.comệc thử nghiệm là tàn bạo hơn so với những gì chúng tôi đã thấy.
Nếu bạn có câu hỏi, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty phát hành thẻ hoặc ngân hàng của bạn.
Nhưng bạn có cách nào để biết chắc những Web site này không thuộc về những kẻ bội đạo tinh xảo không?
The contact activation pathway begins with formation of the primary complex on collagen by high-molecular-weight kininogen (HMWK), prekallikrein, and FXII (Hageman factor).
Con đường hoạt hóa tiếp xúc bắt đầu với sự hình thành phức hợp ban đầu trên nền collagen bởi kininogen cao phân tử (HMWK - high-molecular weight kininogen), prekallikrein, và yếu tố XII (yếu tố Hageman).
If you"ve already tried contacting support and would like to file an official complaint, the best way to issue a complaint is by completing our online form.
Nếu bạn đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ nhưng vẫn muốn gửi khiếu nại chính thức, thì cách tốt nhất để gửi khiếu nại là hoàn thành biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi.
Archaeologists have found that three major indigenous cultures lived in this territory, and reached their developmental peak before the first European contact.
Các nhà khảo cổ học phát hiện thấy ba nền văn hóa bản địa lớn tồn tại trên lãnh thổ này, và phát triển đến đỉnh cao trước khi có tiếp xúc đầu tiên với người Âu.