Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ chrissiemanby.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Bạn đang xem: " Pumpkin Là Gì ? Pumpkin Có Nghĩa Là Gì

Maize, beans, and pumpkins were dried, packed into rawhide bags, and stored in bell-shaped underground storage pits. Since then, these farmers have also cultivated, among other things, corn, sunflowers, soybeans, potatoes and other vegetables such as pumpkins and beans. Bundles of dried maize stalks are often displayed often along with pumpkins, gourds and straw in autumnal displays outside homes and businesses. To the west of the rise, they built cabins and planted several thousand acres with peas, cucumbers, beans, corn, buckwheat, potatoes, pumpkins, and squash. Since some squash share the same botanical classifications as pumpkins, the names are frequently used interchangeably. Cultivated fields of corn, barley, pumpkins, melons, and potatoes, enclosed by rail fences, surrounded the villages. Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên chrissiemanby.com chrissiemanby.com hoặc của chrissiemanby.com University Press hay của các nhà cấp phép.

Bạn đang xem: Pumpkin là gì, pumpkin nghĩa là gì trong tiếng anh

*


*

*

Xem thêm: Tuổi Canh Thìn Sinh Năm Bao Nhiêu ? Người Tuổi Canh Thìn Sinh Năm Bao Nhiêu

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập chrissiemanby.com English chrissiemanby.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng {{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài trước

“Việt Pun Là Gì ? Nghĩa Của Từ Pun Trong Tiếng Anh Nghĩa Của Từ Pun Trong Tiếng Anh

Bài sau

Nghĩa Của Từ Pump Up Là Gì ? Nghĩa Của Từ Pumped Trong Tiếng Việt


Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *