Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.Bạn đang xem: Put yourself on the back nghĩa là gì

You should put yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam

A. criticize yourself

B. wear a backpack

C. praise yourself

D. check up your back

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: Put yourself on the back là gì

You shouldput yourself on the backfor having achieved such a high score in the graduation exam.

A. Criticize yourself

B. Wear a backpack

C. Praise yourself

D. Check up your back


*

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

You should put yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam.

A. wear a backpack

B. check up your back

C. criticize yourself

D. praise yourself

Kiến thức: Từ trái nghĩa

Giải thích:

put yourself on the back: tự hào về bản thân

A. wear a backpack: đeo ba lô B. check up your back : kiểm tra lưng bạn

C. criticize yourself: chỉ trích bản thân D. praise yourself: khen ngợi bản thân

=> put yourself on the back >

Tạm dịch: Bạn nên tự hào về bản thân vì đã đạt được số điểm cao như vậy trong kỳ thi tốt nghiệp.

Chọn C

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions

You should put yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam

A. Criticize yourself

B. Wear a backpack

C. Praise yourself

D. Check up your back

Chọn đáp án A

Put yourself on the back (idiom)=praise yourself: tự hào về bản thân

Dịch: Bạn nên tự hào về bản thân vì đã đạt được điểm cao trong kì thi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word (s) OPPOSITE in meaning to the underlined word (s) in the following question

You should put yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam.

A. criticize yourself

B. wear a backpack

C. praise yourself

D.

Xem thêm: Cách Chế Biến Thịt Thỏ Ngon, Chia Sẻ Một Số Cách Chế Biến Món Ngon Từ Thịt Thỏ

check up your back

Đáp án là A

Put oneself on the back: tự hào/ ca ngợi

A. tự phê bình

B. mang ba lô

C. tự tán thưởng

D. kiểm tra lưng tổng quát

Câu này dịch như sau: Bạn nên tự hào vì đã đạt được điểm số cao như vậy trong kỳ thi tốt nghiệp.

Put yourself on the back >

You should praise yourself for having achieved such a high score in the graduation exam.

A. criticize yourself

B. love yourself

C. be proud

D. check yourself

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following question

You shouldput yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam.

A.criticize yourself

B.wear a backpack

C.praise yourself

D.check up your back

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

When being interviewed, you should focus on what the interviewer is saying or asking you.

A. to pay no attention to

B. be interested in

C. be related

D. express interested in

Đáp án A

Giải nghĩa: (to) focus on: tập trung, chăm chú vào cái gì

>

Các đáp án còn lại:

B. be interested in: thích thú cái gì

C. be related: liên quan đến

D. express interested in (ngữ pháp đúng phải là: express interest in): thể hiện sự thích thú

Dịch nghĩa: Trong khi được phỏng vấn, bạn nên chú tâm vào vấn đề nhà tuyển dụng đang nói đến hoặc đang hỏi.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the underlined word in each of the following questions.

1.


*

*

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s)in each of the following questions.

3


*

*

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

It’s started raining. Put on your raincoats, children

A. Put off

B. Put out

C.Take out

D. Take off

Đáp án là D.

put on: mặc vào >

Các cụm còn lại: put off: tống khứ, vứt bỏ...; put out: tắt ( đèn ) , dập tắt ( ngọn lửa ) ; take out: đưa ra