Also, sleeping under a mosquito net that has been covered with insect repellent can offer you protection.

Bạn đang xem: Repellent là gì


Benzyl benzoate (BnBzO), sold under the brand name Scabanca among others, is a medication and insect repellent.
Benzyl benzoate (BnBzO), được bán dưới tên thương mại Scabanca cùng với một số những tên khác, là một loại dược phẩm và thuốc diệt côn trùng.
Truy cập 3 tháng 9 năm 2014. ^ “Cool without Menthol & Cooler than Menthol and Cooling Compounds as Insect Repellents”.
Use insect repellent when outdoors such as those containing DEET, picaridin, ethyl butylacetylaminopropionate (IR3535), or oil of lemon eucalyptus on exposed skin.
Sử dụng thuốc chống côn trùng khi ở ngoài trời, ví dụ như DEET, picaridin, IR3535 hoặc dầu bạch đàn chanh trên da bị phơi nhiễm.
Plants may be grown for food production, draw nutrients from deep in the soil through tap roots, are nitrogen-fixing legumes, attract beneficial insects, and repel harmful insects.
Cây có thể được trồng để sản xuất thực phẩm, thu hút các chất dinh dưỡng từ sâu trong lòng đất qua vòi nước, là các cây họ đậu cố định đạm, thu hút các côn trùng hữu ích và đẩy lùi côn trùng có hại.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Thịt Bò Phi Lê Là Gì, Thịt Bò Phi Lê (Thăn Nội) Đặc Biệt


Before the food was served, basins were prochrissiemanby.comded along with perfumes and cones of scented fat were lit to spread pleasant smells or to repel insects, depending on the type.
Trước khi thức ăn được dọn ra, những chiếc chậu được chuẩn bị cùng với nước hoa và các bình chứa hình nón chứa dầu thơm đã được đốt để tỏa ra những mùi dễ chịu hoặc để xua đuổi côn trùng, tùy thuộc vào từng loại.
You could fly 100 Ph.D. students under the umbrella of this concept, because my supposition is that entomopathogenic fungi, prior to sporulation, attract the very insects that are otherwise repelled by those spores.
Bạn có thể đào tạo 100 tiến sĩ với tư tưởng này, bởi vì giả thuyết của tôi là nấm kí sinh trên côn trùng, trước khi tạo bào tử, thu hút những loài côn trùng mà sau này sẽ bị tiêu diệt bởi chính những bào tử này.
You could fly 100 Ph. D. students under the umbrella of this concept, because my supposition is that entomopathogenic fungi, prior to sporulation, attract the very insects that are otherwise repelled by those spores.
Bạn có thể đào tạo 100 tiến sĩ với tư tưởng này, bởi vì giả thuyết của tôi là nấm kí sinh trên côn trùng, trước khi tạo bào tử, thu hút những loài côn trùng mà sau này sẽ bị tiêu diệt bởi chính những bào tử này.
Its toxicity was also well known to them, and it was frequently sprinkled around houses to repel snakes and insects, as well as being used in Chinese medicine.
Người Trung Hoa cũng biết rõ độc tính của nó và nó thường được rắc quanh nhà để xua đuổi rắn và sâu bọ, cũng như được sử dụng trong y học cổ truyền.