A descriptive sầu or user-friendly label for a control or object, displayed on the screen. The display name may differ from the internal name.

Bạn đang xem: What is screen name là gì, sn Định nghĩa: tên màn hình


Tuy nhiên Windows Explorer đang hiển thị một tên hiển thị khác biệt cho từng thư mục đó, tùy trực thuộc vào ngữ điệu đang chọn.
In addition to lớn translation, the display name of the thư mục might change depending on owner of the folder.
(Proverbs 10:6, footnote) This indicates that the wicked person usually receives from others what he displays, namely hostility.
You can allow members to post with a display name or require that each member be linked lớn their Google protệp tin.
Bạn có thể cho phép các member đăng bởi tên hiển thị hoặc yên cầu mỗi thành chrissiemanby.comên phải links với hồ sơ của họ trên Google bởi các bước sau:
Custom URLs are assigned to qualifying channels & can be based on your current display name, your legacy username or your linked, verified website tên miền.
URL tùy chỉnh được gán cho những kênh đầy đủ điều kiện với có thể dựa trên thương hiệu hiển thị hiện nay, tên người dùng cũ hoặc miền website được links với xác minh của công ty.
To use this macro, replace file_display_name with the display name of the creative sầu asmix, as it"s shown in Ad Manager when you chrissiemanby.comew the creative details.
Để áp dụng macro này, hãy sửa chữa thay thế file_display_name bằng tên hiển thị của câu chữ lăng xê, nlỗi được hiển thị trong Ad Manager khi chúng ta xem biết tin cụ thể về quảng cáo.
Remember: The name that you enter as your business display name will be used as your Merchant Center tài khoản name, and users will see this name across Google.
Lưu ý: Tên tài khoản Merchant Center của các bạn sẽ theo tên nhưng chúng ta nhập có tác dụng thương hiệu hiển thị của công ty, và người dùng đã thấy tên này bên trên Google.
In such a case, the name displayed in the Marketplace for your parent protệp tin is the "Network display name" as phối under Admin Global settings Network settings.
Trong trường vừa lòng này, tên hiển thị mang đến hồ sơ cội của công ty trong Thị ngôi trường là "Tên hiển thị của mạng" nlỗi đã đặt vào mục Quản trị Cài đặt phổ biến Cài đặt mạng.
You can choose a custom URL based on your display name, your YouTube username, any current vanity URLs that you have or the name of your linked website (all subject khổng lồ availability).
quý khách hàng rất có thể lựa chọn URL thiết lập cấu hình dựa vào tên hiển thị, tên người dùng YouTube, URL rút gọn bây chừ của người sử dụng hoặc thương hiệu trang web nhưng bạn vẫn links (còn tùy xem URL đó bao gồm sẵn cho chính mình dùng hay không).

Xem thêm: Allergic Là Gì - Nghĩa Của Từ Allergy


In 2005, Arizona State University opened a 250,000 square foot facility dedicated to flexible display retìm kiếm named the ASU Flexible Display Center (FDC).
Năm 2005, Đại học tập bang Arizona đang mtại 1 đại lý foot vuông 250.000 dành riêng cho nghiên cứu và phân tích màn hình linc hoạt Trung trung tâm hiển thị linc hoạt ASU (FDC).
It displays the names of the thousands of chrissiemanby.comctims using a beautiful concept called " meaningful adjacency. "
Tượng đài in thương hiệu của hàng chục ngàn nạn nhân thực hiện một có mang tuyệt đẹp được call là " Sự giáp ý nghĩa ".
The monument contains xanh plaques displaying the names of each person killed in all three incidents.
It displays the names of the thousands of chrissiemanby.comctims using a beautiful concept called "meaningful adjacency."
Tượng đài in thương hiệu của hàng ndở hơi nạn nhân sử dụng một quan niệm hay đẹp được call là "Sự sát ý nghĩa".
Explorer: Timing Category displays the name you’ve sầu associated with a specific load time you’re tracking.
Trình đi khám phá: Danh mục thời gian hiển thị tên chúng ta đã kết hợp với thời hạn cài đặt ví dụ nhưng mà bạn đang quan sát và theo dõi.
Jehovah’s Witnesses feel that pleasing God requires far more than displaying his name inside a building.
Nhân Chứng Giê-hô-va ý thức rằng muốn Đức Chúa Ttránh vui vẻ, bọn họ yêu cầu làm cho nhiều hơn thế là chỉ để danh Ngài trong một tòa công ty.
An affected experiment"s targeting configuration in Optimize will no longer display the names or statuses of the targeted Google Ads entities.
Cấu hình nhắm phương châm của một thể nghiệm bị tác động vào Tối ưu hóa sẽ không còn hiển thị tên hoặc tinh thần của những thực thể Google Ads được nhắm kim chỉ nam.
Partner grants to Google the right to display lớn any User whose associated cookie ID is part of Partner"s User Lists: (i) that the User"s associated cookie ID is on at least one of Partner"s User Lists; và (ii) the applicable Partner"s domain name or display name.
Đối tác cung cấp đến Google quyền hiển thị cho tới bất kỳ Người cần sử dụng như thế nào bao gồm ID cookie link bên trong Danh sách người dùng của Đối tác: (i) ID cookie liên kết của Người sử dụng phía trong ít nhất một trong số Danh sách người tiêu dùng của Đối tác; cùng (ii) miền hoặc tên hiển thị tương thích của Đối tác.
Follow this example khổng lồ set up a chrissiemanby.comew filter that displays domain names in your reports when you have sầu cross tên miền measurement set up.
Thực hiện tại theo ví dụ này để thiết lập cỗ thanh lọc cơ chế coi hiển thị tên miền trong các báo cáo của người tiêu dùng khi chúng ta vẫn tùy chỉnh thiết lập theo dõi và quan sát tên miền chéo cánh.